Opłaty

Rok szkolny 2020/21

Stawka żywieniowa – 12 zł./dzień
Rada Rodziców – według deklaracji rodziców

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1205/2017 z dnia 25-05-2017

Uchwała

 

Uprzejmie informujemy, że każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia każdego miesiąca, a Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.

W związku z powyższym prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.
Wybrane dni są podawane na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Przedszkole umożliwia regulowanie opłat w formie:

  • wpłata gotówki w Kasie DBFO w Urzędzie Gminy, w wyjątkowych przypadkach, w ustalonym dniu u kierownika gospodarczego w przedszkolu
  • wpłata na wskazane rachunki bankowe przedszkola

RACHUNKI BANKOWE:

Żywienie – konto nr 10 1030 1508 0000 0005 5065 1041
Rada rodziców – konto nr 88 1020 1185 0000 4102 0011 4264

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

Rodzice/prawni opiekunowie, płacący przelewem otrzymują do 5 dnia każdego miesiąca  pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc, płatności przelewem do 15 dnia miesiąca. Informujemy, że wysokość opłat jest zmienna.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu: zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

Rodzice mający bardzo trudną sytuację finansową, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Zasady zwalniania z w/w opłaty opisane są w § 10 Statutu Przedszkola Nr 336. Wniosek o obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa

Tutaj